POL-LENA FARMA JK

Opis

płyn do sporządzania roztworów do mycia pomieszczeń, sprzętu, środków transportu

Skład:
Jod 2%.

Stosowanie i dawkowanie:
W celu wymycia pomieszczeń inwentarskich raz w tygodniu, po usunięciu ściółki i nawozu oraz mechanicznym oczyszczeniu i umyciu pomieszczeń wodą, należy wilgotne powierzchnie ścian, podłóg, okien oraz otworów wentylacyjnych spryskać 0,3% roztworem wodnym Pol-Lena Farma JK w ilości około 0,2 l/m2, a powierzchnie porowate i drewniane 0,5 l/m2. Koryta, poidła, wózki paszowe, urządzenia paszarni należy raz w tygodniu, po uprzednim mechanicznym oczyszczeniu, zmyć 3% roztworem produktu, a następnie po upływie 20-30 minut spłukać bieżącą wodą. Przy wejściach do pomieszczeń należy codziennie wykładać maty nasączone świeżo przygotowanym 3% roztworem Pol-Lena Farma JK. Środki transportu zwierząt, po oczyszczeniu mechanicznym i spłukaniu wodą, należy spryskać 3% roztworem produktu w ilości 0,5 l/m2 powierzchni.

Przygotowanie roztworu do użycia:
Roztwór 0,3% – 3 g produktu (1 łyżeczka do herbaty) na 1 litr wody; roztwór 3% – 30 g produktu (5 średnich łyżek stołowych) na 1 litr wody.

Zalecenia dla prawidłowego podania:
Roztwory wodne produktu należy przygotować bezpośrednio przed użyciem. Przy ich sporządzaniu nie należy przekraczać temperatury 35°C-40°C. Zmiana barwy produktu z brunatnego, ewentualne przejaśnienie produktu wskazuje na utratę właściwości myjących.

Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności:
Nie dopuszczać nierozcieńczonego produktu do kontaktu z gołym ciałem lub oczami! Nie jeść! Nie dopuszczać do kontaktu z żywnością. W przypadku kontaktu z ciałem, miejsce zmyć dużą ilością wody.

Specjalne środki ostrożności przy przechowywaniu i transporcie:
Przechowywać w temperaturze poniżej 25ºC, w miejscach suchych. Chronić od światła.

Postępowanie z odpadami produktu:
Niewykorzystany produkt lub jego odpady unieszkodliwić w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami. Zużyte opakowanie można traktować jako odpad komunalny, po wcześniejszym wypłukaniu dużą ilością wody.

Termin ważności:
2 lata od daty produkcji.

Inne informacje:
Numer serii jest równocześnie datą produkcji.

Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia:
H318 Powoduje poważne uszkodzenie oczu.
H373 Może powodować uszkodzenie narządów (tarczycy) poprzez długotrwałe lub powtarzane narażenie.
H412 Działa szkodliwie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.

Zwroty wskazujące środki ostrożności:
P102 Chronić przed dziećmi.
P260 Nie wdychać mgły/par/rozpylonej cieczy.
P280 Stosować ochronę oczu.
P305+P351+P338 W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.
P310 Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ/lekarzem.

 

Kategoria: Print

©2022  Vetos-Farma sp. z o.o.  |  Projekt i wykonanie: uxtypo.com

Więcej informacji

Jeśli szukają Państwo dodatkowych informacji na temat produktów Vetos-Farma prosimy o kontakt za pomocą poniższego formularza.

Wysyłanie
PRODUKTY VETOS-FARMA (Vetos-Farma Products)

Zaloguj się używając swojego loginu i hasła

Nie pamiętasz hasła ?