FLORFENIKOL VETOS-FARMA, 26,75 mg/ml

Opis

roztwór do podania w wodzie do picia dla kur

Zawartość substancji czynnej (-ch) i innych substancji:
Florfenikol – 26,75 mg/ml (2,5 g/100 g)

Wskazania lecznicze:
Florfenikol jest przeznaczony dla kur (z wyłączeniem kur niosek jaj konsumpcyjnych) do leczenia chorób bakteryjnych układu oddechowego i przewodu pokarmowego, wywoływanych przez drobnoustroje wrażliwe na florfenikol, takie jak:
– tlenowe bakterie Gram-dodatnie: Staphylococcus sp., Bacillus sp., Corynebacterium sp., Erysipelothrix rhusiopathiae, Listeria monocytogenes, – tlenowe bakterie Gram-ujemne: Actinobacillus sp., Bordetella bronchiseptica, Haemophilus sp., Brucella canis., Moraxella sp., Pasteurella sp. oraz Enterobacteriaceae – E. coli, Klebsiella sp., Proteus sp.

Przeciwwskazania:
Nie stosować w przypadku nadwrażliwości na substancję czynną lub dowolną substancję pomocniczą.

Działania niepożądane:
Nieznane. O wystąpieniu działań niepożądanych po podaniu tego produktu lub zaobserwowaniu jakichkolwiek niepokojących objawów niewymienionych w ulotce (w tym również objawów u człowieka na skutek kontaktu z lekiem), należy powiadomić właściwego lekarza weterynarii, podmiot odpowiedzialny lub Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych. Formularz zgłoszeniowy należy pobrać ze strony internetowej http://www.urpl.gov.pl (Pion Produktów Leczniczych Weterynaryjnych).

Docelowe gatunki zwierząt:
Kura.

Dawkowanie dla każdego gatunku, droga (-i) i sposób podania:
Podawać z wodą do picia w dawce 7,5 ml na 10 kg mc. (20 mg substancji czynnej na 1 kg mc.) dziennie, w sposób ciągły przez 5 dni. Produkt podawać w wodzie do picia; codziennie należy przygotować świeży roztwór. Podczas leczenia roztwór preparatu powinien być jedynym źródłem wody do picia dla zwierząt, chyba że spożycie wody jest wyższe niż przeliczona objętość, wówczas należy podać w ciągu dnia dodatkową wodę niezawierającą produktu. W celu uniknięcia nieprawidłowego dawkowania, masa ciała leczonych zwierząt powinna być oszacowana jak najdokładniej. Spożycie wody jest uzależnione od wielu czynników, m.in. stanu klinicznego zwierząt, warunków otoczenia. W celu zapewnienia prawidłowego dawkowania, należy monitorować spożycie wody i odpowiednio dostosować stężenie roztworu leczniczego. Jeśli nie jest to możliwe, należy zastosować inny produkt leczniczy weterynaryjny.

Zalecenia dla prawidłowego podania:
Stosować zgodnie z informacjami podanymi w ulotce informacyjnej.

Okres karencji:
Tkanki jadalne – 21 dni. Produkt nie dopuszczony do stosowania u ptaków produkujących jaja przeznaczone do spożycia przez ludzi.

Szczególne środki ostrożności podczas przechowywania:
Przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci. Przechowywać w temperaturze poniżej 25ºC. Chronić przed światłem. Nie używać tego produktu leczniczego weterynaryjnego po upływie terminu ważności podanego na etykiecie. Termin ważności oznacza ostatni dzień danego miesiąca. Okres ważności po pierwszym otwarciu opakowania bezpośredniego: 30 dni. Okres ważności po rozpuszczeniu zgodnie z instrukcją: 24 h.

Inne informacje:
Wielkość opakowania: 100 ml, 1000 ml. Niektóre wielkości opakowań mogą nie być dostępne w obrocie.

Kategoria: Tag: Print

©2024  Vetos-Farma sp. z o.o.  |  Wsparcie: WebOptimo

Więcej informacji

Jeśli szukają Państwo dodatkowych informacji na temat produktów Vetos-Farma prosimy o kontakt za pomocą poniższego formularza.

Wysyłanie
PRODUKTY VETOS-FARMA (Vetos-Farma Products)

Zaloguj się używając swojego loginu i hasła

Nie pamiętasz hasła ?