FARMACLIN

Opis

środek czyszczący do systemów pojenia

Zastosowanie:
Czyszczenie pojemników na wodę, poideł, zbiorników, rur, urządzeń służących do pojenia zwierząt w oborach, stajniach, chlewniach, kurnikach. Może być stosowany w budynkach gospodarczych, zarówno pustych, jak i pozostających w użyciu.

Postać produktu:
Płyn.

Substancja czynna:
Nadtlenek wodoru (50-60 g/100 g).

Stosowanie:
Preparat Farmaclin stosowany do czyszczenia systemów pojenia. Czyszczenie systemów pojenia w pustych pomieszczeniach lub w pomieszczeniach pozostających w użyciu: Wskazane jest czyszczenie systemów pojenia w pustych pomieszczeniach, po zakończeniu cyklu produkcyjnego. W celu skutecznego usunięcia zanieczyszczenia należy dokładnie umyć poidła, a następnie zalać 3% produktem rozcieńczonym w wodzie i pozostawić preparat na czas nie krótszy niż 60 min. Pieniące działanie preparatu powoduje, że dodatkowe szczotkowanie jest zbędne. Po upływie wyznaczonego czasu całość przepłukać obficie wodą.
Czyszczenie powierzchni gładkich, nienasiąkliwych w budynkach inwentarskich: W przypadku powierzchni gładkich nienasiąkliwych, należy zastosować roztwór 20% produktu Farmaclin przez czas nie krótszy niż 60 min. po wcześniejszym dokładnym umyciu powierzchni przeznaczonej do wyczyszczenia.

Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności:
Układ pojenia musi posiadać odpowietrzenia, ponieważ w trakcie czyszczenia wytwarza się bardzo duża ilość tlenu. W przypadku powierzchni mających kontakt z żywnością, po czyszczeniu spłukać wodą zdatną do picia. Zadbać o właściwą wentylację pomieszczeń, w których produkt jest stosowany.

Specjalne środki ostrożności przy przechowywaniu i transporcie:
Przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci. W suchych, dobrze wentylowanych miejscach, z dala od źródeł ognia. Unikać działania podwyższonej temperatury, bezpośredniego działania promieni słonecznych, gorących powierzchni i otwartego ognia. W przypadku rozlania lub wycieku spłukać dużą ilością wody (do zaniku tworzenia się pęcherzy gazowych).

Postępowanie z odpadami produktu:
Niewykorzystany produkt lub jego odpady unieszkodliwić w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami. Nie usuwać wraz z odpadami komunalnymi. Pozostałości produktu lub produkt niezużyty przekazać do firmy zajmującej się utylizacją i unieszkodliwianiem odpadów. Zużyte opakowanie można traktować jako odpad komunalny po wcześniejszym wypłukaniu dużą ilością wody.

Termin ważności:
1 rok od daty produkcji. Numer serii jest równocześnie datą produkcji.

Niebezpieczeństwo
Zawiera: nadtlenek wodoru.

Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia:
H272 – Może intensyfikować pożar; utleniacz.
H302 – Działa szkodliwie po połknięciu.
H314 – Powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu.
H332 – Działa szkodliwie w następstwie wdychania.
H335 – Może powodować podrażnienie dróg oddechowych.

Zwroty wskazujące środki ostrożności:
P210 – Przechowywać z dala od źródeł ciepła, gorących powierzchni, źródeł iskrzenia, otwartego ognia i innych źródeł zapłonu. Nie palić.
P280 – Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy.
P303+P361+P353 – W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ (lub z włosami): natychmiast zdjąć całą zanieczyszczoną odzież. Spłukać skórę pod strumieniem wody lub prysznicem.
P304+P340 – W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO DRÓG ODDECHOWYCH: wyprowadzić lub wynieść poszkodowanego na świeże powietrze i zapewnić mu warunki do swobodnego oddychania.
P305+P351+P338 – W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.
P405 – Przechowywać pod zamknięciem.

W przypadku spożycia: nie wywoływać wymiotów. Wypłukać usta wodą. Nie podawać środków zobojętniających. Nie podawać węgla aktywnego. Nigdy nie podawać niczego do ust osobie nieprzytomnej. Natychmiast wezwać lekarza, pokazać opakowanie lub etykietę.
W kontakcie z oczami: zaczerwienienie, łzawienie, pieczenie, podrażnienie, oparzenia, ryzyko poważnego uszkodzenia oczu, zapalenie spojówek, zmętnienie rogówki.
W kontakcie ze skórą: zaczerwienienie, pieczenie, ból, oparzenia, martwica, białe plamy, pęcherze.
Po połknięciu: ból brzucha, mdłości, wymioty, poparzenia układu pokarmowego, ryzyko perforacji przełyku i żołądka, krwawienie z przewodu pokarmowego.
Po wdychaniu: może powodować kaszel, ból gardła, podrażnienie błon śluzowych układu oddechowego, odmę płuc.

Kategoria: Print

©2024  Vetos-Farma sp. z o.o.  |  Wsparcie: WebOptimo

Więcej informacji

Jeśli szukają Państwo dodatkowych informacji na temat produktów Vetos-Farma prosimy o kontakt za pomocą poniższego formularza.

Wysyłanie
PRODUKTY VETOS-FARMA (Vetos-Farma Products)

Zaloguj się używając swojego loginu i hasła

Nie pamiętasz hasła ?