DOKSYCYKLINA 100

Opis

Vetos-Farma, 100 g/100 g

Nazwa produktu leczniczego weterynaryjnego: Doksycyklina 100 Vetos-Farma, 100  g/100  g, proszek do  podania w  wodzie do  picia dla kur i  świń.

Zawartość substancji czynnej (-ch) i  innych substancji: 100 g produktu zawiera:Substancja czynna: Doksycykliny hyklan 100 g (co odpowiada 87 g doksycykliny)

Wskazania lecznicze: Kury: leczenie chorób bakteryjnych przewodu pokarmowego wywoływanych

przez Escherichia coli, wrażliwych na  działanie doksycykliny. Świnie: leczenie chorób bakteryjnych układuoddechowego wywoływanych przez Actinobacillus pleuropneumoniae, Pasteurella multocida, Mycoplasma hyopneumoniae oraz chorób bakteryjnych przewodu pokarmowego wywoływanych przez Escherichia coli wrażliwych na  działanie doksycykliny.

Przeciwwskazania: Nie  stosować w  przypadku nadwrażliwości na  tetracykliny. Nie  stosować w  przypadku niewydolności nerek i  wątroby. Nie  stosować w  przypadkach nadwrażliwości na substancję czynną lub dowolną substancję pomocniczą.

Działania niepożądane: Mogą wystąpić reakcje alergiczne i  nadwrażliwość na  światło. W  przypadku podejrzenia wystąpienia działania niepożądanego należy przerwać podawanie leku. O  wystąpieniu działań niepożądanych po  podaniu tego produktu lub zaobserwowaniu jakichkolwiek niepokojących objawów niewymienionych w  ulotce (w  tym również objawów u  człowieka na  skutek kontaktu z  lekiem), należy powiadomić właściwego lekarza weterynarii, podmiot odpowiedzialny lub Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i  Produktów Biobójczych. Formularz zgłoszeniowy należy pobrać ze  strony internetowej http://www.urpl.gov.pl (Pion Produktów Leczniczych Weterynaryjnych).

Docelowe gatunki zwierząt: Kura, świnia

Dawkowanie dla każdego gatunku, droga (-i) i  sposób podania: Do  podania w  wodzie do  picia.

Kury: 20  mg doksycykliny na  kg masy ciała dziennie, podawanej w  wodzie do  picia, co  w  przeliczeniu na doksycykliny hyklan wynosi 22,6 mg/kg mc., przez 3-6 kolejnych dni. Na podstawie zalecanej dawki oraz liczby i masy ptaków, które mają być leczone, należy obliczyć dokładną ilość dobową Doksycyklina 100 VetosFarma za pomocą następującego wzoru:

…mg produktu/kg masy ciała/dobę × średnia masa ciała (kg) leczonych ptaków = … mg produktu na (l) wody do picia Średnie dzienne spożycie wody (l) na ptaka

Aby zapewnić właściwe dawkowanie, należy jak najdokładniej ocenić masę ciała. Spożycie wody z  lekiem zależy od  stanu klinicznego ptaka. Aby uzyskać właściwą dawkę, może istnieć potrzeba dostosowania stężenia leku w  wodzie do  picia. W  przypadku użycia części zawartości opakowania zaleca się korzystanie z odpowiednio skalibrowanych przyrządów mierniczych. Dawkę dobową należy dodać do wody do picia w taki sposób, aby cała ilość leku została spożyta w ciągu 24 godzin. Wodę do picia z lekiem należy przygotowywać na świeżo co 24 godziny. Zaleca się przygotowanie stężonego roztworu (około 100 gram produktu na 1 litr wody do picia), a następnie rozcieńczanie w razie potrzeby do stężenia leczniczego. Stężony roztwór może być również podany za pomocą odpowiedniego urządzenia do rozprowadzania leku w wodzie. Świnie: Produkt należy podawać przez 5 dni. 10 mg doksycykliny na kg masy ciała dziennie, podawanej w wodzie do picia, co  w  przeliczeniu na  doksycykliny hyklan wynosi 11,09  mg/kg mc. W  praktyce stosuje  się  0,12  g produktu na  10  kg mc. dziennie, podawanego w  wodzie do  picia. Wodny roztwór produktu należy zużyć w  ciągu 24 godzin. Woda z produktem musi być jedynym dostępnym rodzajem wody do picia, a dla pokrycia dziennego spożycia powinna być przygotowana jej dostateczna ilość. W celu uniknięcia nieprawidłowego dawkowania masa ciała leczonych zwierząt powinna być oszacowana jak najdokładniej. Spożycie płynów jest uzależnione od  wielu czynników,  m.in. wieku, stanu klinicznego zwierząt, warunków otoczenia. W  celu zapewnienia prawidłowego dawkowania należy monitorować spożycie płynów i  odpowiednio dostosować stężenie roztworu leczniczego. Jeśli nie  jest to  możliwe, należy zastosować inny produkt leczniczy weterynaryjny.

Zalecenia do  prawidłowego podania: Brak Okres karencji: Kura, świnia: Tkanki jadalne –  7  dni.

Produkt niedopuszczony do  stosowania u  ptaków produkujących jaja lub odchowywanych z  zamiarem pozyskiwania jaj przeznaczonych do  spożycia przez ludzi.

Specjalne środki ostrożności podczas przechowywania: Przechowywać w  miejscu niewidocznym i  niedostępnym dla dzieci. Przechowywać w  temperaturze poniżej 25ºC. Chronić przed światłem i  wilgocią. Nie  używać tego produktu leczniczego weterynaryjnego po  upływie terminu ważności podanego na  etykiecie. Termin ważności oznacza ostatni dzień danego miesiąca. Okres ważności po  pierwszym otwarciu opakowania: 30  dni.

Okres ważności po rekonstytucji zgodnie z instrukcją: 24 godziny.

Specjalne ostrzeżenia: Specjalne ostrzeżenia dla każdego z  docelowych gatunków zwierząt: Brak Specjalne środki ostrożności dotyczące stosowania u  zwierząt: Stosować wyłącznie doustnie. Podczas podawania produktu należy uwzględnić oficjalne i  regionalne wytyczne dotyczące leków przeciwbakteryjnych. Stosowanie produktu należy poprzedzić wykonaniem testu wrażliwości bakterii wyizolowanych od  zwierząt, które będą leczone. Jeżeli to  możliwe podstawą leczenia powinny być dane pochodzące z lokalnych informacji epidemiologicznych dotyczących wrażliwości bakterii wymienionych w  pkt  4.2. Udokumentowano wysoki poziom odporności na  tetracykliny bakterii E. coli izolowanych od kur. W związku z tym produkt powinien być stosowany do leczenia zakażeń wywołanych przez E. coli wyłącznie po  przeprowadzeniu badań lekowrażliwości. Stosowanie produktu w  leczeniu stada kur powinno być ograniczone do  przypadków, w  których lekarz weterynarii ocenił, że  leczenie wszystkich zwierząt ma  uzasadnienie kliniczne i, jeśli dotyczy, epidemiologiczne. Nieprawidłowe używanie produktu leczniczego weterynaryjnego może zwiększyć częstotliwość występowania bakterii opornych na doksycyklinę i  z  powodu możliwej oporności krzyżowej może zmniejszyć skuteczność leczenia innymi tetracyklinami. Z uwagi na zróżnicowaną (zależną od czasu, położenia geograficznego) wrażliwość bakterii na doksycyklinę zaleca  się pobieranie próbek bakteriologicznych od  chorych ptaków na  farmach i  wykonywanie badań wrażliwości drobnoustrojów. Ponieważ nie zawsze uzyskuje się eradykację patogenów docelowych, leczenie powinno być skojarzone z  dobrą praktyką postępowania polegającą na  zachowaniu odpowiedniej higieny, właściwej wentylacji, unikaniu stłoczenia.

Specjalne środki ostrożności dla osób podających produkt leczniczy weterynaryjny zwierzętom: Unikać bezpośredniego kontaktu z oczami i skórą, unikać wdychania produktu, wskazane jest używanie odzieży ochronnej, rękawic i masek ochronnych. W razie kontaktu z oczami, ze skórą należy obficie przemyć je wodą. Jeśli wystąpią objawy nadwrażliwości należy udać się do lekarza. Nie palić,nie jeść, nie pić w trakcie przygotowywania i podawania produktu. Doksycyklina może powodować u ludzi reakcję fototoksyczną. W przypadku pojawienia się objawów podrażnienia, takich jak zaczerwienienie skóry należy udać  się do  lekarza i  pokazać mu ulotkę informacyjną dołączoną do  opakowania. Obrzęk twarzy, warg i  oczu oraz trudności w  oddychaniu wskazują na  poważne objawy i  wymagają natychmiastowej pomocy lekarskiej. Ciąża, laktacja, nieśność: Z  uwagi na  odkładanie  się doksycykliny w  młodej tkance kostnej stosowanie jej w  ciąży i  w  okresie laktacji powinno zostać całkowicie wstrzymane lub ograniczone w  zależności od  oceny bilansu korzyści/ryzyka dokonanego przez lekarza weterynarii. Interakcje z  innymi produktami leczniczymi i  inne rodzaje interakcji: Równoczesne stosowanie penicylin, aminoglikozydów, cefalosporyn i  flumechiny może zmniejszyć efektywność doksycykliny. Pentobarbital i  fenytoina skracają okres biologicznego półtrwania. Wchłanianie doksycykliny może zostać zmniejszone przy obecności dużych ilości wapnia, żelaza, magnezu lub glinu w  diecie. Nie  podawać ze  środkami zobojętniającymi, kaolinem i preparatami żelazowymi.

Przedawkowanie (objawy, sposób postępowania przy udzielaniu natychmiastowej pomocy, odtrutki): Jak wynika z  badań własnych, podanie 30  mg doksycykliny/kg mc. u  świń i  45  mg doksycykliny/kg mc. u kur przez 6 dni nie doprowadziło do powstania działań niepożądanych. W przypadku wystąpienia podejrzanych reakcji toksycznych na  skutek przedawkowania należy przerwać leczenie i  zastosować odpowiednie leczenie objawowe, jeśli jest wymagane.

Główne niezgodności farmaceutyczne: Ponieważ nie wykonano badań dotyczących zgodności, tego produktu leczniczego weterynaryjnego nie wolno mieszać z  innymi produktami leczniczymi weterynaryjnymi.

Specjalne środki ostrożności dotyczące usuwania niezużytego produktu leczniczego weterynaryjnego lub pochodzących z  niego odpadów, jeśli ma  to  zastosowanie: Leków nie  należy usuwać do  kanalizacji ani wyrzucać do  śmieci.

Inne informacje: Worki z folii PET/Al/PE po 100 g, 500 g.

Niektóre wielkości opakowań mogą nie  być dostępne w  obrocie. W  celu uzyskania informacji na  temat niniejszego produktu leczniczego weterynaryjnego, należy kontaktować się z podmiotem odpowiedzialnym.
Kategoria: Tagi: , Print

©2024  Vetos-Farma sp. z o.o.  |  Wsparcie: WebOptimo

Więcej informacji

Jeśli szukają Państwo dodatkowych informacji na temat produktów Vetos-Farma prosimy o kontakt za pomocą poniższego formularza.

Wysyłanie
PRODUKTY VETOS-FARMA (Vetos-Farma Products)

Zaloguj się używając swojego loginu i hasła

Nie pamiętasz hasła ?